Loading the content... Loading depends on your connection speed!

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

(Neoddeliteľná súčasť Všeobecných obchodných podmienok)

Predávajúci Trendy Molet Plus, s.r.o., Nosice 46, 020 01 Púchov,  IČO: 47 363 860,  zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,  oddiel Sro, vložka 28605/R (ďalej len „Predávajúci“) vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho.

Každý kupujúci, ktorým môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ, je povinný sa s týmto Reklamačným poriadkom ako aj so Všeobecnými obchodnými podmienkami zoznámiť ešte pred objednaním tovaru.

Odoslaním alebo prevzatím objednávky osobne (uzavretím kúpnej zmluvy) a prevzatím tovaru, potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov uvedené v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami uvedenými vo Všeobecných obchodných podmienkach. Ak vo Všeobecných obchodných podmienkach pojem definovaný nie je, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, za okamih prevzatia tovaru spotrebiteľom je okamih prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. od prepravcu.

Ak je kupujúcim podnikateľ, za okamih prevzatia tovaru podnikateľom je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu.

Záručné podmienky

Záručná doba je 24 mesiacov pre kupujúceho spotrebiteľa podľa § 620 ods.1 Občianskeho zákonníka. Ak ide o použitý tovar, je záručná doba 12 mesiacov. Pokiaľ je kupujúcim podnikateľ a tovar kupuje pre účely svojej podnikateľskej činnosti, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu alebo dodávateľa v súlade s § 429 Obchodného zákonníka.

Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú nijako dotknuté.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Predávajúci vystavuje kupujúcemu faktúru  za tovar, ktorá je zároveň záručným listom na tovar so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky – najmä názov tovaru, cena, množstvo, veľkosť, dĺžka záruky, sériové číslo).

Na žiadosť kupujúceho je možnosť poskytnúť záruku písomnou formou (vystaviť záručný list). Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho,  jeho identifikačné číslo a sídlo.

Na niektorý tovar môže byť určená predĺžená záruka, ktorá musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takomto prípade záručný list obsahuje hore uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. V prípade, ak v ponuke tovarov na stránke www.trendymolet.sk, v záručnom liste vydanom kupujúcemu, alebo v reklame je poskytnutá záruka presahujúca rozsah zákonnej záruky, môže si kupujúci uplatniť túto záruku len u výrobcu a to len za podmienok definovaných výrobcom tovaru.

Zodpovednosť za chyby

Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar  pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Ak má tovar vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne kupujúceho upozorniť. Ak predávajúci riadne splní svoju povinnosť, nezodpovedá za vady, na ktoré kupujúceho upozornil. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba na tento tovar znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Kupujúci má právo na výmenu vadného tovaru len za taký tovar, ktorý je značkou, typom, prevedením a pod. zhodný s pôvodne odovzdaným tovarom. Momentom uplatnenia niektorého z práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci svojim prejavom vôle viazaný a nemôže jednostranne voľbu uplatneného práva zmeniť.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Právo zo zodpovednosti za vady je uplatnené včas, ak dôjde prejav vôle, ktorým kupujúci uplatňuje toto právo, predávajúcemu pred koncom záručnej doby. Ak je právo zo zodpovednosti za vady uplatnené bez toho, aby kupujúci reklamoval chyby, z ktorých uplatnené právo vyvodzuje, ide o neurčité, a teda o neplatné uplatnenie práva. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Ak ide o použitý tovar, zaniknú práva zo zodpovednosti za chyby, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitého tovaru kupujúcim.

 

Reklamácia tovaru

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Pred prvým použitím kúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť. Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

V prípade, že sa po prevzatí tovaru vyskytnú v záručnej dobe vady  tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.
Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru si tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad, faktúra, záručný list ak bol vydaný, manuál, alebo iný dokument potrebný na prevádzku zakúpeného tovaru).

Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru, alebo jeho obalu,  množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp.  iné zjavné vady reklamovať ihneď.

Pri doručení tovaru kuriérskou službou, alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia tovaru spísať reklamačný protokol o zistených zjavných chybách, o nekompletnosti  zásielky, mechanickom poškodení tovaru, jeho obalu, príp. iných zjavných vadách. Neskoršie reklamácie týkajúce sa zjavných vád tovaru, zistiteľných pri prevzatí tovaru nemožno uznať a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. Predávajúci za zjavné vady zistiteľné pri prevzatí tovaru a nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia.

V prípade, že  tovar odovzdaný kupujúcemu nezodpovedá kvalite uvádzanej predávajúcim na jeho internetovej stránke, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Záruka sa nevzťahuje aj na tovar a vady tovaru, ak :

–          Kupujúci nepredložil doklad o zaplatení, dodací list, alebo záručný list
–          Kupujúci neoznámil, že zistil zjavné vady na tovare pri prevzatí resp. bez zbytočného odkladu
po prevzatí tovaru
–          Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, bol na ňu predávajúcim upozornený a pre vadu
bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.
–          uplynula záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie
–          došlo k mechanickému poškodeniu tovaru kupujúcim
–          tovar bol používaný v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou,
prašnosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi doporučenému prostrediu uvedenému
v dokumentácii k tovaru
–          ak došlo k poškodeniu tovaru opotrebením, nevhodným užívaním, nesprávnou obsluhou,
zanedbaním starostlivosti o tovar, prepätím,  alebo použitím nevhodného spotrebného
materiálu
–          ak došlo k poškodeniu tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore
s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami,
predpismi a normami jednotlivých výrobcov tovaru alebo bezpečnostnými predpismi platnými
v Slovenskej republike
–          ak bol spotrebný materiál spotrebovaný a obvykle užívaný pred uplynutím záručnej doby
–          ak bola prevedená neodborná montáž, alebo neodborné uvedenie tovaru do prevádzky
–          ak boli použité iné komponenty, než odporúčané výrobcom, alebo dodávateľom
–          ak boli porušené ochranné pečate a nálepky, ak ich tovar obsahoval
–          došlo k poškodeniu tovaru neodvrátiteľnými, alebo nepredvídateľnými udalosťami alebo
náhodnou skazou, neodborným zásahom, alebo akýmkoľvek zásahom do tovaru  inou ako
určenou osobou
–          ak bol tovar poškodený nehodou, vodou, ohňom, statickou, alebo atmosférickou elektrinou,
zásahom vyššej moci
–          ak došlo k výskytu vád, ktorých existenciu pripúšťajú normy výrobcov

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe navrhnutej predávajúcim, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak si spotrebiteľ na odborné posúdenie vyberie iného posudzovateľa, náklady na posúdenie predbežne zaťažujú spotrebiteľa. Ak je odborným posúdením preukázaná zodpovednosť predávajúceho za chybu, môže spotrebiteľ reklamáciu uplatniť znova (počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie). Predávajúci je povinný spotrebiteľovi v takomto prípade uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Ak sa odborným posúdením chyba nepotvrdí, náklady znáša spotrebiteľ.

Ak predávajúci pri predaji tovaru ponúkne kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne iný tovar ako dar, je na rozhodnutí kupujúceho či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom a preto sa naň nevzťahuje záruka a predávajúci za jeho prípadné vady nezodpovedá. Ak predávajúci vie o vadách tovaru, ktoré ponúka kupujúcemu ako dar, je povinný kupujúceho pri ponuke daru na ne upozorniť. Ak sa na darovanom tovare objavia vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. V prípade ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný predávajúcemu vrátiť všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. spolu s kúpeným tovarom je povinný vrátiť aj tovar prijatý ako dar.

Ako a kde uplatniť reklamáciu

Reklamáciu je možné uplatniť v prevádzkarni predávajúceho alebo ho môže kupujúci zaslať na adresu prevádzky predávajúceho.

 

Adresa prevádzkárne:

Trendy Molet Plus, s.r.o.

Nosice 46

020 01 Púchov

e-mail: trendymolet@trendymolet.sk

 

Spolu s reklamovaným tovarom (musí byť s kompletným príslušenstvom), je potrebné zaslať kópiu dokladu o zakúpení, popr. Záručný list, ak bol vydaný,  spolu s popisom vady (odporúčame vyplniť Reklamačný protokol) .

Za deň uplatnenia nároku na reklamáciu sa považuje deň prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie spotrebiteľovi ihneď  písomné potvrdenie o dátume uplatnenia reklamácie ako aj o jej obsahu. Písomný doklad o vybavení reklamácie predávajúci doručí spotrebiteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade uznanej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať , že sa z jeho strany išlo o zneužitie práv).

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 13.6.2014 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.

 

 

POKRAČOVAŤ