Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

internetového obchodu www.trendymolet.sk
( ďalej len „VOP“)

Predávajúci a prevádzkovateľ: Trendy Molet Plus, s.r.o.
Nosice 46,  020 01 Púchov
IČO: 47 363 860
DIČ: 2023831502
Prevádzkovateľ (predávajúci) nie je platcom DPH.
Registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka 28605/R
(ďalej len „Predávajúci“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi Predávajúcim a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru (ďalej len „Kupujúci“), ktorý ponúka Predávajúci na svojej internetovej stránke www.trendymolet.sk

 

2. VYMEDZENIE POJMOV 

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje tovar pre svoju osobnú potrebu alebo pre potrebu iných fyzických osôb.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka zák. č 40/1964 Zb ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na webové stránky www.trendymolet.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu a zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Obchodného zákonníka ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory vzniknuté na základe zmluvy, budú výlučne riešené podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky súdmi Slovenskej republiky.

 

3.REGISTRÁCIA 

Registrácia kupujúceho vzniká zaregistrovaním sa v internetovom obchode alebo osobnou registráciou u predávajúceho, poprípade telefonicky alebo e-mailom. Registráciou kupujúci súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom, ako aj platobnými a dodacími podmienkami.

Ak je kupujúci veľkoobchodný odberateľ, je možné udeliť mu individuálnu zľavu po overení registrácie. Nutnou podmienkou je zaslanie kópie živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra.

 

4.CENY TOVARU 

Ceny, ktoré sú uvedené v internetovom obchode sú maloobchodné ceny, ak nie je pri tovare uvedené inak.

Cena tovaru nezahŕňa dopravné náklady ani ďalšie služby, tie sú vyfakturované samostatne.

Na tovar v akcii alebo vo výpredaji, sa nevzťahujú žiadne iné zľavy a ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.
K cene tovaru je v objednávke pripočítaná aj cena ostatných daní a poplatkov, najmä náklady na dopravu, poštovné a balné, poprípade iné poplatky, ktoré je kupujúci povinný uhradiť pre získanie tovaru.

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je uvedená na objednávke tovaru, a ktorá bola potvrdená zo strany Predávajúceho. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady, ktorý je uvedený v objednávke Kupujúceho.

Faktúra na kúpnu cenu, ktorú vystaví Predávajúci, bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom. Zároveň táto faktúra slúži ako daňový doklad a zároveň je aj dodacím listom. Tovar je až do úplného zaplatenia a prevzatia kupujúcim majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

V prípade neprevzatia si tovaru Kupujúcim, si Predávajúci vyhradzuje právo na vyúčtovanie nákladov vzniknutých Predávajúcemu v plnej výške ( vyskladnenie, náklady na spracovanie dokladov, dopravu, balné, poštovné, ostatné vzniknuté preukázateľné náklady).

 

5.OBJEDNANIE TOVARU 

Kupujúci si tovar objednáva cez internetový obchod na internetovej stránke Predávajúceho www.trendymolet.sk vyplnením elektronického objednávkového formulára (ďalej len „objednávka“), alebo priamo u Predávajúceho a to buď e-mailom, telefonicky, alebo osobne.

Objednávky je možné uskutočniť:
– prostredníctvom internetovej stránky www.trendymolet.sk
– prostredníctvom e-mailu trendymolet@trendymolet.sk
– telefonicky: 0903 115 575
Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky skontrolovať si zadané údaje. Kupujúci potvrdí objednávku odoslaním objednávky. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.

Kupujúci spotrebiteľ má možnosť pred potvrdením a odoslaním objednávky oboznámiť sa s celkovou cenou objednávky vrátane DPH a ďalších poplatkov (prepravné, poštovné, balné a pod.) ako má aj možnosť pred potvrdením a odoslaním objednávky oboznámiť sa so skutočnosťou, ako dlho zostáva cena alebo ponuka platná.

Odoslaná objednávka alebo telefonická objednávka je záväzná a považuje sa za kúpnu zmluvu. Odoslaním alebo prevzatím objednávky osobne, potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane ďalších poplatkov (prípadných expedičných, poštových a dopravných nákladov), Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky a že s nimi súhlasí.

Predávajúci na základe záväznej objednávky zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho,  uvedenú v objednávke Potvrdenie objednávky, poprípade tak urobí telefonicky. Predávajúci si vyhradzuje právo v určitých prípadoch vyžiadať si od Kupujúceho pred odoslaním dodanie príslušných podkladov.

Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať Potvrdenie objednávky Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby, týkajúcej sa ceny, alebo popisu tovaru v internetovom obchode Predávajúceho.

Po vyexpedovaní tovaru objednaného Kupujúcim, zašle Predávajúci informáciu o vyexpedovaní tovaru e-mailom, poprípade telefonicky.

Ak z predchádzajúcej komunikácie strán preukázateľne nevyplýva niečo iné, v prípadoch, ak návrh na uzatvorenie zmluvy neobsahuje údaje o kúpnej cene, použije sa kúpna cena požadovaného tovaru platná v čase, keď bol predávajúcemu doručený návrh na uzatvorenie zmluvy. (objednávky).
Pri individuálnej špecifickej objednávke je Kupujúci povinný tovar odobrať v plnom rozsahu. V prípade neodobratia tovaru záloha zaplatená odberateľom ostáva dodávateľovi, ktorá bude použitá na náklady spojené s dodaním tovaru.

 

6.PLATBA ZA TOVAR 

Kupujúci si môže vybrať spôsob platby a to:

  1. a) na dobierku
    b) prevodom cez bankový účet

Platbu za tovar je možné realizovať:
– Poštou na dobierku,
– zálohovou faktúrou alebo faktúrou (pri osobitných dojednaniach), na bankový účet Predávajúceho, vedený pre účely prevodov v rámci Slovenskej republiky v Slovenskej sporiteľni, číslo účtu SK2709000000005045852605,
V prípade platenia prostredníctvom peňažného ústavu nastáva splnenie až momentom pripísania sumy dlhu na účet Predávajúceho uvedeného na faktúre.

Ak si Kupujúci zvolí pri objednávke „Osobný odber“, Predávajúci ho bude informovať formou e-mailu, poprípade telefonicky o dátume možnosti odobratia tovaru. Zároveň sa Kupujúci zaväzuje odobrať nachystaný tovar do 14 dní od oznámenia o odobratí tovaru. Po uplynutí lehoty 14 dní bude objednávka Kupujúceho stornovaná Predávajúcim.

Tovar objednaný Kupujúcim bude dodaný v lehote najneskôr do 14 dní uvedenej v internetovom obchode Predávajúceho. Do tejto lehoty sa započítavajú len pracovné dni. V prípade väčších objednávok bude dodacia lehota stanovená dohodou zmluvných strán.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru , alebo ak sa
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

 

7.DODACIE PODMIENKY 

Tovar Predávajúci doručuje v rámci celej Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty alebo po dohode zmluvných strán aj osobne.

Osobný odber 0,- € (ZDARMA)

Slovenská pošta (dobierka)  4,- €

Priama online platba 3.40- €

Bankovým prevodom 2.80 – €

 

VIANOČÁ AKCIA, Pri nákup nad 90€ poštovné (ZDARMA)

 

8.PREVZATIE TOVARU 

Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci podpisom Dodacieho listu alebo Faktúry. Potvrdením prevzatia tovaru Kupujúcim sa považuje prevzatie tovaru od zásielkovej služby majiteľom, zamestnancom alebo iným povereným človekom (rodinným príslušníkom). Doklad o prevzatí nahrádza podpis na Dodacom liste alebo Faktúre.

Pri dodaní tovaru poštou alebo zásielkovou službou je Kupujúci povinný skontrolovať zásielku. Viditeľné mechanické poškodenie balíka treba ihneď písomne zaprotokolovať do potvrdenia prevzatia dodávky u kuriéra zásielkovej služby, alebo pošty a neodkladne informovať Predávajúceho.

Za mechanické poškodenie tovaru, zistené po prevzatí tovaru bez predošlého zápisu, Predávajúci nezodpovedá. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, ako aj za nesprávne udanie adresy doručenia kupujúcim.

 

9.ZÁRUKA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.
Faktúra za tovar je zároveň záručným listom na tovar. Na žiadosť kupujúceho je možnosť poskytnúť záruku písomnou formou (vystaviť záručný list).
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý tvorí súčasť týchto VOP a platnými právnymi predpismi SR

 

10.NEDODANIE TOVARU PREDÁVAJÚCIM 

Ak nie je možné objednaný tovar dodať v uvedenom termíne (tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, zmenila sa cena dodávateľa tovaru, vystavená cena produktu bola chybná), Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti, a zároveň bude Predávajúci informovať Kupujúceho o náhradnom termíne dodania, poprípade Predávajúci Kupujúcemu ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným. Náhradné plnenie je možné uskutočniť len po výslovnom súhlase Kupujúceho.

Ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar Kupujúcemu a Kupujúci sa nedohodol s Predávajúcim na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

 

11.ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY 

Kupujúci môže odstúpiť od objednávky na základe dohody s Predávajúcim do doby jej vyexpedovania.

 

12.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM 

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby na základe jednoznačne formulovaného vyhlásenia spotrebiteľa vyjadrujúceho vôľu odstúpiť od zmluvy, ktoré je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu v uvedenej lehote. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v prevádzke Predávajúceho.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy , predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Na uplatnenie tohto práva je možné použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné stiahnuť a vyplniť TU a ktorý tvorí prílohy týchto obchodných podmienok.
(Spotrebiteľ po odoslaní formulára obdrží na ním zadaný e-mail potvrdenie o prijatí formulára.)

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť TU

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Je odporučené tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
Kontakt pre zaslanie odstúpenia od zmluvy, ako aj pre vrátenie tovaru (tovar nezasielať na dobierku):
Trendy Molet Plus,  s.r.o.
Nosice 46
020 01 Púchov
Email: trendymolet@trendymolet.sk
Telefón: 0903 115 575

Tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, s kompletnou dokumentáciou, originálnym obalom v stave a hodnote, v akom ho prevzal.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
– poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa
– predaj tovaru zhotoveného podľa požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
– predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil
– predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a kníh nedodávaných v ochrannom obale

Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľom, je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu, ktorú zaplatil za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov na doručenie tovaru predávajúcemu v zákonnej lehote 15 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostne na bankový účet určený kupujúcim, alebo v hotovosti na základe dohody medzi zmluvnými stranami.

V prípade vrátenia platby bude spotrebiteľovi uhradený poplatok za doručenie v sume najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia uvedeného v dodacích a prepravných podmienkach.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia
zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

 

13.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PODNIKATEĽOM 

V prípadoch, kedy kupujúci nie je spotrebiteľom, sa ustanovenia obchodných podmienok platné pre spotrebiteľa, nepoužijú.

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

 

14.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 13.6.2014. Predchádzajúce znenia VOP sa týmito VOP rušia.
Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.

ORGÁN DOZORU 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170

 

 

POKRAČOVAŤ